Privacyverklaring

https://sprekendafscheid.nl Zuidwending 9, 9644 XC Veendam 06-82656266

Jacinta Hobbelink is de Functionaris Gegevensbescherming van Sprekend Afscheid. Zij is te bereiken via info@sprekendafscheid.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Sprekend Afscheid verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt tijdens ons gesprek

Doel van het verzamelen van deze gegevens:

Het schrijven van het levensverhaal, eventueel in combinatie met de voordracht ervan tijdens de uitvaartdienst. Het tot stand brengen van een ceremonie. Tevens het onderhouden van contacten met de familie/nabestaanden van de overledene.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Sprekend Afscheid verstrekt geen gegevens aan derden. Zoals in de algemene voorwaarden beschreven, is Sprekend Afscheid bij uitvaarten verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van een opdracht met toestemming van de cliƫnt heeft ontvangen. Sprekend Afscheid gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sprekend Afscheid. U heeft recht op gegevensoverdraagbaardheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde persoon of organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sprekendafscheid.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maakt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met zwarte nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U krijgt zo snel mogelijk reactie, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Sprekend Afscheid wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens beveiligen:

Sprekend Afscheid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan direct contact met mij op via info@sprekendafscheid.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

De website en/of dienst van Sprekend Afscheid heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sprekendafscheid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Sprekend Afscheid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sprekend Afscheid) tussen zit.

Bewaren pesoonsgegevens:

Sprekend Afscheid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Direct na de uitvaartdienst zullen alle niet meer relevante gegevens worden vernietigd, de digitale bestanden gewist en de papieren documenten worden versnipperd. Sprekend Afscheid behoudt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres om eventuele nazorg te kunnen verlenen. Daarna worden alle gegevens vernietigd.