Algemene voorwaarden

 

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende leveringen en diensten tussen Sprekend Afscheid en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend als en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden zoals in dit document vermeld.
  2. De overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en Sprekend Afscheid mondeling of schriftelijk tot stand gekomen overeenkomst tot dienstverlening.
  3. Dienst(en): alle werkzaamheden en producten die door Sprekend Afscheid worden aangeboden, zoals het geven van vorm en inhoud aan ceremonies, het voorgaan in en spreken tijdens ceremonies, het uitvoeren c.q. leiden van ceremonies, voordrachten houden, het schrijven van teksten ten behoeve van een ceremonie, het begeleiden bij schrijven van teksten ten behoeve van een ceremonie. Inzet als register uitvaartverzorger bij het regelen, verzorgen en voorgaan van een uitvaart in samenwerking met partners in de uitvaartbranche.
  4. Extra diensten: extra diensten, waarover afspraken op maat gemaakt worden tussen de opdrachtgever en Sprekend Afscheid. Deze diensten worden in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief.
  5. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die door Sprekend Afscheid schriftelijk of mondeling de opdracht geeft tot enige dienstverlening.

Artikel 1 – Geheimhouding
Sprekend Afscheid verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft ook na beëindiging van de opdracht van kracht.

Artikel 2Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen zijn in euro’s en zijn incl. btw en reiskosten. Uitzondering buiten een straal van 50 kilometer rondom Veendam, er wordt een kilometer prijs berekend € 0,19

Betaling van de factuur gebeurt enkel door het overmaken naar bankrekening NL90 KNAB 0601 1783 86 ten name van Sprekend Afscheid te Veendam, onder vermelding van het factuurnummer. Contante betalingen zijn niet mogelijk.

Indien de opdracht niet rechtstreeks door een particuliere opdrachtgever maar via een uitvaartondernemer is verstrekt, kan het zijn dat de uitvaartondernemer de betaling afwikkelt. De vergoeding aan Sprekend Afscheid maakt dan onderdeel uit van de rekening van de uitvaartondernemer.

Betaling dient te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Als de opdrachtgever niet binnen 30 dagen na factuurdatum betaalt, dan is deze van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van betaling van het volledige bedrag.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Sprekend Afscheid op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 3 – Annulering
Als de opdrachtgever de overeengekomen dienst(en) tussentijds annuleert, heeft Sprekend Afscheid het recht om de al gewerkte uren in rekening te brengen tegen het geldende uurtarief.

Artikel 4 – Overmacht
Sprekend Afscheid verplicht zich de overeengekomen afspraken na te komen, tenzij er sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake als er dringende omstandigheden zijn waardoor Sprekend Afscheid haar verplichtingen niet na kan komen, zoals onder andere brand, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, en het ontbreken van vergunningen. Tevens wordt onder overmacht verstaan ziekte van Sprekend Afscheid of ernstige persoonlijke calamiteiten. In geval van overmacht zal Sprekend Afscheid zo snel mogelijk de opdrachtgever op de hoogte (laten) stellen. Bij ziekte of calamiteiten zal Sprekend Afscheid haar uiterste best doen om in overleg met de opdrachtgever voor vervanging te zorgen.

Artikel 5 – Slotbepalingen
Op elke overeenkomst tussen Sprekend Afscheid en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden Sprekend Afscheid, 5 oktober 2020

Sprekend Afscheid
06 82 656 266 • info@sprekendafscheid.nl • www.sprekendafscheid.nl

IBAN NL90 KNAB 0601 1783 86 • KvK 80501575

© 2020 | Sprekend Afscheid | Telefoon: 06 – 82 656 266 | 
E-mail: info@sprekendafscheid.nl | Algemene voorwaarden